Compartimentul protecție civilă si agricultură

Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail sau folosind formularul de contact de mai jos.

Onoriu Petri
Compartimentul protecție civilă cadastru agricultură
Onoriu Petri
onoriu.petri@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Atributii:

  1. Organizează si conduce evidentele necesare completării si actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol;
  2. Completează si eliberează adeverintele cu privire la Registrul Agricol;
  3. Completează si eliberează certificatele de producător cu respectarea procedurii legale si adeverinte legate de terenuri agricole;
  4. Emite bilete de proprietate pentru animale pe baza evidentelor Registrului Agricol si a verificărilor in teren;
  5. Atestă datele din evidentele Registrului Agricol persoanelor titulare necesare la Oficiul fortelor de muncă si pentru ajutor social;
  6. Intocmeste dări de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole in gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, productiile, constructiile gospodăresti, masini agricole si alte date, conform formularisticii transmise de Directia Judeteana de Statistică;
  7. Verifică modul de folosire a terenurilor si existenta efectivelor de animale, colaborand in acest sens si cu circumscriptiile sanitar veterinare;
  8. Colaborează cu organele sanitar veterinare in prevenirea epidemiilor si epizootiilor precum si la combaterea bolilor apărute la animale;
  9. Instiintează proprietarii familiilor cu albine de protectia acestora in perioada cand se fac tratamente chimice.
  10. Ori de cate ori intervin modificări in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosintă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosintă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite si taxe locale prevazute de titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole au obligatia de a comunica aceste modificări functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

  Atributii referitoare la activitatea de Fond funciar:

  1. Analizeaza cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, prezentand propuneri de solutionare Comisiei locale de fond funciar in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea ulterioară a acestora, in vederea validării, către Comisia Judeteană de fond funciar Sibiu;
  2. Elibereaza titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar;
  3. Completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobandite prin sentinte judecatoresti, prin dispozitiile Primarului si prin titlurile de proprietate obtinute in baza legilor fondului funciar;
  4. Participa la expertize tehnice ale Judecatoriei atunci cand exista solicitare;
  5. Intocmeste procese – verbale de punere in posesie;
  6. Elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate a terenurilor;
  7. Identifica, masoara terenurile si pune in posesie proprietarii acestor terenuri;
  8. Intocmeste liste anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
  9. Inainteaza Comisiei judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
  10. In urma validarii lucrarilor de catre Institutia Prefectului, participa impreuna cu membrii comisiei la punerea in posesie a persoanelor indreptatite sa primeasca terenuri;
  11. Analizeaza cererile formulate pentru emiterea ordinului de atribuire in proprietate a terenurilor aferente locuintelor situate in imobile cu mai multe unităti locative;
  12. Intocmeste dosarul ce va fi prezentat Institutiei Prefectului pentru emiterea ordinului de atribuire a dreptului de proprietate asupra terenului;
  13. Raspunde in termen legal sesizarilor cetatenilor;
  14. Inainteaza Directiei Judetene de Statistica rapoartele statistice in materie;
  15. Colaboreaza la redactarea proiectelor de dispozitii si hotarari specifice compartimentului;
  16. Intocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local, ce sunt specifice activitatii compartimentului;
  17. Ia măsuri de arhivare si predare a documentelor create, la arhiva institutiei;
  18. Săptămanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru solutionare;
  19. colaboreaza cu celelalte servicii si compartimente din cadrul Primariei, în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, Legii nr. 169/1997 si Legea nr. 1/2000 Legea 247/2005;
  20. este membru in Comisia de Evaluare a Pagubelor si participa la constatarile si evaluarile pagubelor cauzate culturilor agricole din teren;
  21. tine evidenta terenurilor agricole degradate prin calamitati si face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe;

  Alte atributii

  1. participa la organizarea si buna functionare a targurilor din Dumbraveni;
  2. tine evidenta  vehiculelor si autovehicolelor care nu sint supuse inmatricularii si elibereaza numere de inmatriculare pentru acestea
  3. organizeaza si participa la inchirierea terenurilor agricole si tine evidenta contractelor de inchiriere;
  4. Exercită si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărari ale Consiliului Local sau Dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide