Serviciul Buget finanțe contabilitate și impozite

Compartimentul impozite şi taxe este subordonat direct primarului, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei. Activitatea compartimentului se completează cu sarcini cu privire la evidenţa şi buna gospodărire a valorilor patrimoniale, a altor mijloace şi materiale aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei şi cu activitatea specifică compartimentului de stare civilă. Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail sau folosind formularul de contact de mai jos.

Maria Aldea
Compartimentul financiar contabil
Maria Aldea
maria.aldea@primariadumbraveni.ro
Emanuela Csiki
COMPARTIMENTUL TAXE ȘI IMPOZITE
Emanuela Csiki
emanuela.csiki@primariadumbraveni.ro
Ion Fătăcean
Compartimentul taxe și impozite
Ion Fătăcean
ion.fatacean@primariadumbraveni.ro
Compartimentul taxe și impozite
Luminița Damian
luminita.damian@primariadumbraveni.ro
Compartimentul taxe și impozite
Mirela Berea
mirela.berea@primariadumbraveni.ro

Principalele atribuţii desfăşurate în cadrul compartimentului sunt:

Compartiment Buget Contabilitate

 1. organizeaza si asigura urmarirea executiei bugetare pentru toate activitatile finantate din bugetul local, precum si pentru activitatile finante din surse extrabugetare;
 2. întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Dumbraveni
 3. întocmeste raportul privind contul de executie a bugetului local;
 4. urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;
 5. întocmeste Raportul Primarului privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Dumbraveni
 6. centralizeaza propunerile de virari de credite de la institutiile finantate din bugetul local, le analizeaza si, daca nu contravin dispozitiilor legale, întocmeste referate de specialitate privind aprobarea acestor virari de credite ordonatorului principal;
 7. efectueaza controlul financiar preventiv;
 8. analizeaza solicitarile de subventii care se acorda din bugetul local;
 9. trimestrial, primeste darile de seama contabile de la institutiile care sunt finantate din bugetul local, le verifica daca sunt în concordanta cu cifrele aprobate si nu exista depasiri de credite, daca sunt completate conform instructiunilor Ministerului Finantelor, asigura centralizarea acestora si întocmirea darii de seama proprii si a anexelor care fac parte integranta din bilantul contabil trimestrial si anual pe care le depune la termenele fixate la Directia Generala a Finantelor Publice, împreuna cu referatul explicativ asupra bilantului contabil;
 10. asigura conditiile pentru buna functionare a institutiilor de sub autoritatea Primariei pe care le finanteaza, total sau partial – învatamânt, sanatate, asistenta sociala, cultura;
 11. asigura evidenta contabila, sintetica si analitica a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinta, a obiectelor de inventar în magazii si în folosinta, precum si a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale în scopul pastrarii integritatii patrimoniului unitatii, a mijloacelor banesti, a decontarilor interne cu tertii debitori, cu tertii creditori; înregistrarea fondurilor, a cheltuielilor, a veniturilor altor operatii economice;
 12. conduce evidenta contabila la activitatile bugetare si autofinantate;
 13. efectueaza operatiile de punctaj între informatiile înregistrate în contabilitatea sintetica si informatiile înregistrate în contabilitatea analitica;
 14. organizeaza evidenta analitica a debitorilor, creditorilor si a furnizorilor unitatii, în asa fel încât sa se cunoasca în permanenta situatia reala a acestora;
 15. organizeaza evidenta analitica a cheltuielilor de investitii pe obiective, în conformitate cu listele de investitii anexe la bugetul de venituri si cheltuieli;
 16. efectueaza analiza contabila a operatiilor economice si financiare pe baza documentelor justificative, stabileste natura operatiilor pe care urmeaza sa le înregistreze în contabilitate, efectueaza dubla înregistrare în conturile corespondente si tine evidenta sintetica si analitica a acestora;
 17. întocmeste si verifica lunar fisele bugetare pe activitati bugetare si autofinantate, pe capitole, articole si alineate;
 18. întocmeste si verifica lunar balante de verificare, sintetice si analitice, pe fiecare activitate;
 19. întocmeste si verifica lunar fisele de cont sintetice si analitice;
 20. verifica si puncteaza lunar veniturile si cheltuielile bugetului local cu contul de executie din trezorerie;
 21. verifica si efectueaza închiderea lunara pe fiecare activitate;
 22. opereaza în registrul de venituri “debite – încasari “ borderourile de debite si scaderi, cererile de restituire din venituri, borderourile de încasari, întocmeste trimestrial contul de debite-încasari, acte pe care le depune în termenele fixate la D.G.F.P.C.F.S. Sibiu;
 23. organizeaza pregatirea si desfasurarea lucrarilor de inventariere, efectueaza valorificarea inventarelor si face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate, dupa caz;
 24. duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local legate de domeniul de activitate al Compartimentului Buget – Contabilitate;
 25. participa la efectuarea inventarierii si a administrarii bunurilor apartinând orasului;
 26. întocmeste documentul pentru modificarea repartizarii creditelor bugetare;
 27. în concordanta cu prevederile bugetare, întocmeste lunar cererile de sume defalcate si transferuri din bugetul de stat (pentru investitii, acoperirea diferentelor de tarif la energia termica furnizata populatiei, fonduri speciale) pe care le supune avizarii Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat;
 28. asigura onorarea la timp si corecta a obligatiilor financiare ale institutiei catre terti si a acestora fata de institutie, cu respectarea prioritatilor, potrivit legii;
 29. asigura documentele si sumele necesare pentru deplasarile efectuate de personalul propriu în interes de serviciu, în tara si strainatate;
 30. pe baza bugetului aprobat, întocmeste cererea deschiderii de credite si dispozitii bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare activitatilor cuprinse în bugetul local;
 31. întocmeste documentul pentru modificarea repartizarii creditelor bugetare;
 32. în concordanta cu prevederile bugetare, întocmeste lunar cererile de sume defalcate si transferuri din bugetul de stat (pentru investitii, acoperirea diferentelor de tarif la energia termica furnizata populatiei, fonduri speciale) pe care le supune avizarii Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat;
 33. asigura onorarea la timp si corecta a obligatiilor financiare ale institutiei catre terti si a acestora fata de institutie, cu respectarea prioritatilor, potrivit legii;
 34. asigura documentele si sumele necesare pentru deplasarile efectuate de personalul propriu în interes de serviciu, în tara si strainatate;
 35. întocmeste situatii lunare privind salariile si alte drepturi legale si organizeaza efectuarea platilor reprezentând drepturile salariale ale personalului aparatului de specialitate al Primarului , precum si orice alte încasari si plati în baza documentelor legal întocmite de serviciile Primariei si vizate de cei în drept;
 36. întocmeste ordinele de plata pentru efectuarea viramentelor privind impozitul pe salarii, contributia pentru pensia suplimentara, contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari de sanatate;
 37. întocmeste dispozitii de plata catre Casierie, în vederea acordarii de avansuri si a dispozitiilor de încasare catre Casierie în vederea achitarii de catre angajat a avansurilor neconsumate, a debitelor datorate, a penalitatilor la deconturi;
 38. verifica încadrarea tuturor platilor efectuate în fondurile prevazute cu aceasta
 39. organizeaza evidenta creditelor bugetare aprobate, evidenta angajamentelor bugetare si determina creditele disponibile pentru a fi angajate;
 40. organizeaza evidenta angajamentelor legale.
 41. pe baza bugetului aprobat, întocmeste cererea deschiderii de credite si dispozitii bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare activitatilor cuprinse în bugetul local;
 42.  Participarea la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor bănesti ori de cite ori este nevoie.
 43. Răspunde de inregistrarea in evidenta contabilă a rezultatelor inventarierii mijloacelor material si bănesti aflate in patrimoniu
 44.  Intocmeste notele justificative privind solicitarea de sume defalcate din TVA de la bugetul de stat pentru protectie socială, salarii invătămant, program cornul si laptele, solicitare de sume pentruechilibrare.
 45. Inregistrează toate operatiunile contabile in fisele de cont;

 Compartiment Taxe si Impozite

 1. asigura conducerea evidentei zilnice a registrului de casa si depunerea documentelor justificative, în vederea verificarii si înregistrarii în evidentele contabile; în acest scop încaseaza sumele datorate bugetului local provenite din chirii, taxe de concesionari, taxe de participari la licitatie si le depune zilnic la Trezoreria Dumbraveni;
 2. asigura respectarea normelor si instructiunilor specifice privind operatiunile de casa;
 3. organizeaza, îndruma si controleaza actiunea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor de la persoane fizice, precum si cele de la persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;
 4. constata si stabileste toate categoriile de impozite si taxe directe si indirect datorate de persoane fizice, precum si impozitele si taxele datorate de agentii economici, persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;
 5. face propuneri motivate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si a altor obligatii fiscale, în temeiul legii;
 6. întocmeste borderourile de debite si scaderi pentru toate impozitele si taxele de debit datorate de persoane fizice si juridice;
 7. verifica agentii economici, persoanele juridice asupra determinarii materiei impozabile, precum si asupra calculului impozitelor si taxelor datorate bugetului local;
 8. urmareste întocmirea si depunerea, în termenele cerute de lege, a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane fizice si juridice;
 9. gestioneaza toate documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, regrupate într-un dosar fiscal unic;
 10. verifica, periodic, persoanele fizice si juridice aflate în evidentele fiscale posesoare de bunuri impozabile, asupra sinceritatii declaratiilor de impunere, asupra modificarilor intervenite, corecteaza, acolo unde este cazul, impunerile initiale luând masuri pentru încasarea diferentelor stabilite, sanctioneaza nedeclararea în termenul legal a bunurilor si veniturilor impozabile;
 11. verifica fiecare persoana fizica si juridica asupra legalitatii functionarii fiscale, a materiei impozabile, a conducerii evidentelor impuse de actele normative în vigoare;
 12. desfasoara activitatea de încasare a impozitelor si taxelor pe teren;
 13. tine evidenta tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor si taxelor locale pe fiecare categorie de impozit în parte;
 14. aplica sanctiuni prevazute în actele normative tuturor persoanelor fizice si juridice care încalca legea fiscala si ia toate masurile ce se impun pentru înlaturarea deficientelor constatate;
 15. identifica, impune si sanctioneaza persoanele fizice ce desfasoara activitati clandestine, informeaza seful Serviciului asupra cauzelor care genereaza evaziunea fiscala propunând masurile necesare pentru înlaturarea acesteia;
 16. tine evidenta debitelor din impozite si taxe stabilite de organele de constatare, modificarea debitelor initiale, analizeaza fenomenele si aspectele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea Serviciului asupra problemelor deosebite, luând sau propunând masurile ce se impun;
 17. asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele locale;
 18. pune în executare toate impozitele si taxele ce se fac venit la bugetul local prin emiterea si înaintarea borderourilor de debite, asigurând totodata înmânarea înstiintarilor de plata catre contribuabili;
 19. verifica modul în care agentii economici, persoanele juridice tin evidenta, calculeaza si vireaza la termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlul de impozite si taxe;
 20. la solicitarea scrisa a contribuabililor, analizeaza, cerceteaza si prezinta sefului Serviciului referate cu propuneri de amânari, esalonari, reduceri, scutiri, restituiri de impozite si taxe si majorari de întârziere, în vederea aprobarii lor de catre Consiliul Local;
 21. desfasoara activitatea de control fiscal la persoane juridice si întocmeste procese-verbale cu rezultatele constatarilor;
 22. efectueaza analize si întocmeste informari în legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor în sarcina persoanelor fizice si juridice, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza fenomenele de evaziune fiscala si luarea de masuri pentru îmbunatatirea legislatiei de impozite si taxe;
 23. centralizeaza toate datele statistice privind activitatea serviciului, pe baza carora întocmeste si transmite informarile si raportarile periodice la termenele stabilite prin acte normative;
 24. asigura aplicarea unitara a legislatiei referitoare la constatarea si impunerea contribuabililor bugetului local;
 25. asigura difuzarea actelor normative si a imprimatelor necesare aplicarii legislatiei în domeniul întregului aparat din cadrul serviciului;
 26. întocmeste situatii statistice si darile de seama anuale cu privire la rezultatele impunerii pe care le comunica sefului Serviciului la termenele stabilite;
 27. organizeaza si îndruma activitatea de urmarire, încasare la timp, varsarea la buget a veniturilor fiscale si nefiscale, în urma constatarilor de la termenele de plata, calculeaza, acolo unde este cazul, majorari de întârziere si dispune masuri de executare silita, inclusiv prin întocmirea formelor de retragere din conturile agentilor economici a impozitelor, a taxelor si a altor varsaminte obligatorii bugetului local;
 28. organizeaza, executa si verifica activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice, pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate în termen si a creantelor banesti constatate prin titluri executorii ce intra în competenta organelor fiscale;
 29. verifica respectarea conditiilor de initiere a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local de la agentii economici si institutiile publice,
 30. urmareste espectarea popririlor înfiintate de catre unitatile creditoare asupra drepturilor banesti dupa care ia masurile legale pentru executarea acestora;
 31. asigura încasarea taxelor speciale stabilite prin hotarârea Consiliului Local Dumbraveni;
 32. asigura si îndruma activitatea aparatului fiscal de urmarire si încasare a impozitelor si taxelor si a altor venituri, efectueaza controlul asupra modului cum aparatul respectiv îndeplineste sarcinile cu privire la încasarea si lichidarea debitelor restante, precum si conducerea evidentelor;
 33. verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor, confirmarea si debitarea amenzilor, imputatiilor, despagubirilor si a altor venituri ale bugetului local primite de la alte organe;
 34. urmareste încasarea veniturilor fiscale si nefiscale în termen si stabileste masuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de urmarire si încasare;
 35. verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si disparuti si daca le gaseste întemeiate, le avizeaza favorabil si le prezinta spre aprobare Consiliului Local Dumbraveni sau, în caz contrar, dispune sa se faca cercetari suplimentare;
 36. urmareste permanent situatia sumelor restante, ia sau dispune masuri pentru lichidarea acestora;
 37. asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat în termen obligatiile fiscale;
 38. identifica pe raza de activitate persoanele care exercita diverse activitati producatoare de venit sau poseda bunuri supuse impozitarii (taxarii) nedeclarate si sesizeaza organele de constatare si impunere prin note de constatare proprii, în vederea stabilirii impozitelor si taxelor si a sanctiunilor contraventionale;
 39. asigura aplicarea unitara a legislatiei referitoare la urmarirea contribuabililor si încasarea taxelor la bugetul local;
 40. primeste si rezolva corespondenta cu privire la urmarirea si încasarea debitelor neachitate, în termen, luând nota si urmarind îndeaproape cazurile mai importante date spre executarea organelor fiscale din subordine;
 41. analizeaza, verifica si prezinta sefului Serviciului, în cadrul competentelor sale, propuneri în legatura cu acordarea de amânari, esalonari, reduceri, restituiri de impozite, taxe si majorari de întârziere, în vederea propunerii acestor masuri spre aprobare Consiliului Local;
 42. întocmeste certificatele de atestare fiscala atât pentru persoane fizice cât si pentru persoane juridice;
 43. întocmeste si înainteaza sefului Serviciului centralizatorul listelor de ramasite si de suprasolviri pe feluri de impozite si taxe;
 44. asigura imprimatele necesare aplicarii legislatiei de urmarire si încasare a impozitelor, taxelor si altor venituri si organizeaza evidenta imprimatelor, respectiv, potrivit prevederilor legale;
 45. repartizeaza sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate potrivit ordinii de preferinta prevazute de lege, în cazul în care, la urmarirea silita participa mai multi creditori si reprezinta împreuna cu comp. Juridic din cadrulPrimariei  orasului Dumbraveni interesele Consiliului Local ca subiect de drepturi si obligatii în fata instantelor judecatoresti si a organelor de urmarire penala referitoare la contestatiile la executare si alte litigii prevazute de lege care au ca obiect realizarea unor creante ale bugetului;
 46. întocmeste referate privind restituirile de impozite si taxe locale aflate în suprasolvire si le înainteaza spre aprobare conducerii institutiei în vederea punerii în aplicare.
 47. desfasoara activitatea de executare silita în conf. cu O.G. nr.39/2003 privind administrarea creantelor bugetelor locale, dupa cum urmeaza:
 48. tine evidenta nominala legata de activitatea de executare silita, separat pentru persoane fizice si persoane juridice;
 49. întocmeste somatii si titluri executorii pentru persoane fizice si juridice care au obligatii scadente neachitate;
 50. întocmeste documentatia în vederea aplicarii masurilor de executare silita prin poprire si urmareste ducerea la îndeplinire de catre tertul poprit a obligatiilor ce-i revin;
 51. aplica masurile de sanctionare asupra tertului poprit în cazul nerespectarii de catre acesta a obligatiilor ce-i revin, conform actelor normative mentionate;
 52. aplica masurile legale cu privire la executarea silita a bunurilor mobile si întocmeste documentatia corespunzatoare referitoare la sechestrarea si valorificarea acestora;
 53. aplica masurile legale cu privire la executarea silita a bunurilor imobile si întocmeste documentatia corespunzatoare referitoare la identificarea si valorificarea acestora;
 54. urmareste eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita;
 55. urmareste contestatiile efectuate cu privire la executarea silita;
 56. urmareste modul de aplicare a înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare aprobate de Consiliul Local;
 57. aplica procedurile de insolvabilitate prevazute de O.G. nr.39/2003 si întocmeste documentatia corespunzatoare;
 58. întocmeste si verifica pozitiile fiscale pentru care întocmeste certificate fiscale;
Formular de Contact


  [recaptcha]

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide