Compartimentul Administrație Publică Locală și contencios administrativ-juridic

Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail administratie-juridic@primariadumbraveni.ro sau folosind formularul de contact de mai jos.

Steliana Dur
Compartimentul administrație publică locală și contencios administrativ juridic
Steliana Dur
steliana.dur@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Compartimentul are în principal următoarele atribuţiuni:

  1. duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local sub coordonarea primarului,  viceprimarului si secretarului, în colaborare cu celelalte compartimente ale Primariei orasului Dumbraveni;
  2. participa la actiunile organizate privind consultarea cetatenilor prin referendum si finalizeaza rezultatele acestuia;
  3. participa la desfasurarea activitatilor privind recensamântul populatiei;
  4. executa lucrari privind pregatirea, convocarea si desfasurarea sedintelor Consiliului Local;
  5. participa la întocmirea proiectelor de hotarâri si asigura tehnoredactarea acestora;
  6. verifica din punct de vedere formal, proiectele de hotarâri supuse dezbaterii Consiliului Local;
  7. transmite secretarului orasului Dumbraveni proiectele de hotarâri privind viza de legalitate;
  8. asigura convocarea consilierilor si a delegatilor satesti la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local si la sedintele de lucru ale comisiilor de specialitate;
  9. asigura prelucrarea materialelor, a proiectelor de hotarâri ce se înscriu pe ordinea de zi provenind de la celelalte compartimente ale Consiliului Local Dumbraveni, se ocupa de multiplicarea si distribuirea acestora consilierilor, primarului, viceprimarului, secretarului si sefilor de servicii;
  10. conduce registrul de evidenta si numerotare a hotarârilor Consiliului Local si registrul de evidenta a dispozitiilor emise de catre primar;
  11. îndruma catre compartimentele de specialitate ale Consiliului Local petitiile adresate Primariei si Consiliului Local, repartizate de catre secretarul orasului Dumbraveni  ,  în vederea solutionarii lor în termenul legal;
  12. semestrial, prezinta în fata Consiliului Local modul de solutionare al petitiilor înregistrate;
  13. asigura documentele si materialele necesare întocmirii buletinelor de vot secret;
  14. conduce evidenta prezentei la sedinte a consilierilor si întocmeste fisa de prezenta pentru plata indemnizatiilor ce se cuvin acestora, o prezinta spre avizare  secretarului orasului si o transmite Compartimentului de Salarizare pentru efectuarea platilor;
  15. difuzeaza anuntul si invita la sedinta Consiliului Local persoanele interesate în limita locurilor disponibile în sala de sedinta;
  16. afiseaza la sediul autoritatii publice si în site-ul propriu minuta sedintei publice, incluzând si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor în care s-a hotarât vot secret;
  17. arhiveaza minutele sedintelor publice;
  18. întocmeste raportul anual privind transparenta decizionala;
  19. se îngrijeste de redactarea si întocmirea proceselor-verbale de sedinta si de semnarea acestora;
  20. îndeplineste atributii stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Dumbraveni si prin Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Primarului;
  21. arhiveaza dosarul cu hotarârile Consiliului Local si dispozitiile primarului;
  22. trimite, în termenul stabilit de Legea nr. 215/2001, actele normative emise de primar si Consiliul Local, în vederea exercitarii controlului de legalitate, Prefecturii judetului Sibiu;
  23. aduce la cunostinta publica hotarârile cu caracter normativ si comunica persoanelor hotarârile cu caracter individual;
  24. întocmeste trimestrial sau ori de câte ori este necesar informari privind aducerea la îndeplinire a hotarârilor Consiliului Local Dumbraveni;
  25. raspunde solicitarilor si cererilor supuse dezbaterii Consiliului Local al orasului Dumbraveni;
  26. pastreaza un exemplar oficial din listele electorale permanente transmise de Ministerul Administratiei si Internelor pe baza de proces verbal si multiplica aceste liste  în vederea înaintarii acestora, în doua exemplare birourilor electorale ale sectiilor de votare în termen de 24 ore de la constituirea acestora;
  27. tine la zi registrul de evidenta a condamnatilor, conform comunicarilor transmise de organele judecatoresti;
  28. ia masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale si generale;
  29. asigura lucrarile necesare desfasurarii procesului electoral conform competentelor ce revin Primariei prin afisarea publicatiilor privind delimitarea sectiilor de  votare, asigura listele electorale pentru sectiile de votare, rezolva eventualele contestatii  depuse de cetateni cu privire la omisiunile sau erorile din listele de alegatori;
  30. asigura, în ziua alegerilor, permanenta la sediul Primariei în vederea realizarii desfasurarii normale a procesului de votare.
  31. Indeplineste procedura de afisare a citatiilor si altor publicatii, conform Codului de procedură civilă;
  32. asigura secretariatul sedintelor Consiliului local(procese verbale afisare hotariri, dispozitie de convocare, minute,process verbal afisare minute si PV sedinta, note telefonice consilieri,adresa inaintare hotariri, inregistrare si difuzare hotariri, etc)

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide