Compartiment resurse umane, gestionarea funcțiilor publice, comunicate, relații cu presa

Compartimentul resurse umane,gestionarea functiilor publice,comunicare, relatii cu pres
Dana Șandru
dana.sandru@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Compartimentul  Resurse Umane se subordoneaza  direct Primarului si are în principal următoarele atribuţiuni:

  1. Asigura la solicitarea conducerii institutiei intocmirea documentatiei privind modificare organigramei si statului de functii si a numarului  de personal si o supune aprobarii Consiliului  Local.

  2. 0rganizează ocuparea posturilor prin concurs, în funcţie de capacitate, aptitudini şi experienţă, asigurând  secretariatul comisiilor de concurs şi examinare.

  3. Efectuează lucrarile privind evidenţa şi mişcarea personalului, completează cârţile de muncă si eliberează legitimaţii/ ecusoane.

  4. Ţine evidenţa fişelor de apreciere profesionala  a salariaţilor.

  5. Asigură întocmirea actelor necesare şi legale privind angajarea, avansarea în funcţie, grade profesionale, trepte şi diverse sporuri la salariile de bază, ori de câte ori se produc asemenea operaţiuni.

  6. Intocmeşte Statul de funcţii ,îl reactualizeaza ori de cite ori este necesar,il supune aprobarii Primarului si il transmite spre avizare Agentiei Functionarilor Publici.

  7. Asigura si răspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare.

  8. Intocmeşte documentatia necesara incadrarii personalului (dosarele de personal, contracte individuale de muncă, declaratiile de impunere , registrele de personal etc.) si asigură reactualizarea acestora ori de câte ori este necesar.

  9. Asigura  recalcularea drepturilor salariale ale personalului, în cazul indexărilor de salarii, cu respectarea normelor legale.

  10. Stabileşte necesarul de fond de salarii anual si urmareşte împreuna cu Direcţia Economică, încadrarea în bugetul aprobat a cheltuielilor cu plata salariilor si a celorlalte drepturi salariale.

  11. Intocmeşte proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu al Consiliului Local Dumbraveni, pe care cu viza Primarului, îl supune spre competenta aprobare Consiliului local.

  12. Intocmeşte proiectul de organigrama pentru aparatul propriu al Consiliului Local Dumbraveni, pe care cu viza Primarului, îl supune spre competenta aprobare a Consiliului local.

  13. Asigura întocmirea statelor de plata   pentru salariaţii din aparatul propriu al Consiliului Local, precum şi a ştatelor de plată pentru  indemnizaţii de boala, indemnizaţii de concediu,  premii, diverse sporuri, cât si pentru al 13-lea salariu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  14. Asigura legatura permanenta cu bancile din oras si intocmeste documentele necesare pentru carduri, descoperiri de cont,alimentari de salarii etc.

  15. Asigura legatura permanenta cu Agentia nationala a functionarilor publici si intocmeste documentele necesare pentru avizari sau aprobari conform legislatiei in vigoare.

  16. Asigura intocmirea tuturor declaratiilor,CAS,CASS, somaj,si transmiterea lor pina pe data de 25 ale luni.

  17. Asigură stabilirea corecta  a vechimii în muncă pentru fiecare salariat si acordarea sporului de vechime şi a concediilor de odihnă prevazute de lege.

  18. Intocmeşte programul anual de efectuare a concediului de odihna  pe anul în curs, numeric, pe luni, trimestre si pe întregul an, pe direcţii şi servicii şi dupa aprobarea dată de primar, urmareşte realizarea acestuia.

  19. Intocmeşte documente de pensionare pentru limită de vârstâ, la cerere sau pentru caz de boală, pe care le depune la DGMSSF Sibiu.

  20. Intocmeşte dări de seama statistice, rapoarte si informări privind utilizarea resurselor umane si a fondului de salarii.

  21. Elaboreaza proiecte de hotariri in domeniul resurselor umane, le supune spre aprobare in sedinta Consiliului Local si urmareste realizarea lor.

  22. Elibereaza adeverinţe de salarizare, la cererea salariaţilor interesaţi.

  23. Asigura  masuri pentru pastrarea confidenţialitaţii datelor ce se stocheaza în bancile de date sau se prelucreaza pe calculatoarele operaţionale.

  24. Păstreaza confidenţialitatea  asupra    informaţiilor şi documentelor de  care ia cunoştinţa  în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare.

  25. Duce la îndeplinire orice alte atribuţii date de Primar, în condiţiile legii

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide