Compartimentul de Stare Civilă

Informatii referitoare la nasteri / certificate de nastere

 • Certificatul  medical constatator al naşterii, formular tip(eliberat de organul sanitar)
 • Certificatele de  naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor născutului, dacă sunt căsătoriţi, în original şi copie xerox;
 • Actele de identitate ale părinţilor născutului, respectiv ale declarantului naşterii: B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul
 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificate de naştere şi căsătorie ale părinţilor  în original şi copie xerox
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • – Declaraţie de recunoaştere din partea tatălui ,autentificată:
  – la notar în România;
  – la notar în străinătate(în cazul în care tatăl minorului se află plecat pe o perioadă de timp mai îndelungată).
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificat de naştere al tatălui  în original şi copie xerox
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin al tatălui , în original şi copie xerox
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Certificatele de  naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.
Informatii
Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea
Acte necesare
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin în original şi copie xerox (pentru ambii părinţi)

Informatii referitoare la casatorii / certificate de casatorie

 • Actele de identitate ale soţilor: B.I./C.I./Paşaport C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificatul de căsătorie în original şi copie xerox
 • Certificatele de naştere ale copiilor în original şi copie xerox.
 • Certificatul de naştere al mamei în  original şi copie xerox.
 • Sentinţă civilă care să poarte ştampilă de  rămasă definitvă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original şi în copie xerox
 • Certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii în original şi copie xerox.
 • Alte acte justificative care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor
 • Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original  + copii xerox
 • Certificatele de naştere în original + copii xerox
 • Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale)
 • Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
  c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei
Acte necesare
 • Paşaport în original şi în copie xerox.
 • Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată  şi  traducere în limba română , legalizată.
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată
 • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare (dacă este cazul),
  Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;
  c) certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată.
 • Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie;
 • Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.Precizăm că, pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliu sau, în lipsă, reşedinţa.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători”
Observatii
-Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat menbru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
-Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate
-Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are  încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau      supralegalizare;
-Traducerile şi legalizările se fac la notar în România;
-Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial) se obţine de la organele sanitare competente din România;
 În  cazul în care cetăţeanul străin este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificari intervenite în satutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie.
Acte necesare
 • Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea că are domiciliul în străinătate şi copie xerox
 • Certificatul de naştere în original şi în copie xerox
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română
 • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox
  d) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
  În situaţia în care aceste acte sunt emise şi eliberate de autorităţile competente din străinătate, ele trebuie să fie apostilate cu Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 sau după caz, să fie supralegalizate de autorităţile competente.

 

 • Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători”

 

Observatii
– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă a cetăţeanului român , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)
 – În cazul în care cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificari intervenite în satutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie.
Acte necesare
 • Certificatul de stare civila , in original eliberat de autoritatile locale competente din strainatate
 • Copie xerox legalizata a certificatul de stare civila strain
 • Traducere in limba romana legalizata a certificatului de stare civila strain
 • Declaratii ale sotilor , autentice , cu privire la numele de familie pe care il poarta in timpul casatoriei , daca in certificatul de casatorie strain nu se mentioneaza acest lucru
Observatii
Transcrierea actelor de stare civila se poate face personal sau prin imputernicit cu procura speciala.
1.Dacă actele prezentate pentru transcriere  sunt emise de un stat care a aderat la Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
 2. Dacă actele prezentate pentru transcriere  sunt emise de un stat care nu a aderat la Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;
 3. Dacă actele prezentate pentru transcriere  sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;
Traducerile şi legalizările se fac la notar în România sau la Ambasada/Consulatul român din străinătate.
 Transcrierea actelor de stare civilă se face personal sau prin împuternicit cu procură specială, după cum urmează:
 – pentru transcrierea certificatului de naştere cererea se depune la primaria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat în România a unuia dintre părinţi. Dacă la data transcrierii părinţii copilului au domicilii diferite în ţară sau unul dintre părinţi are domiciliul în România şi celălalt în străinătate, domiciliul copilului va fi cel declarat de către părintele care solicită transcrierea actului de naştere. În cazul în care transcrierea se solicită prin împuternicit cu procură specială părintele care împuterniceşte va declara în conţinutul procurii, domiciliul copilului.
 – pentru transcrierea certificatului de căsătorie cererea se depune la  primaria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat în România a unuia dintre soţi;
 – pentru transcrierea certificatului de deces cererea se depune la primaria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat în România a solicitantului.
Acte necesare
 • Certificatul de casatorie străin, în original, copie xerox legalizata a certificatului de casatorie strain şi traducerea in limba romana legalizata a certificatului de casatorie străin.
 • Sentinta de divort straina in original, copie xerox legalizata a sentintei de divort straine şi traducerea in limba romana , legalizata a sentintei de divort straine.
 • Declaratie pe proprie raspundere, autentificată a fostului sot care solicita inscrierea mentiunilor cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei
Observatii
1.Dacă Certificatul de casatorie  străin şi Sentinta de divort straina sunt emise de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
2.Dacă Certificatul de casatorie  străin şi Sentinta de divort straina sunt emise de un stat care nu este  membru al  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;
3.Dacă Certificatul de casatorie  străin şi Sentinta de divort straina sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;
 Traducerile şi legalizările se fac la notar în România sau la Ambasada/Consulatul român din străinătate.
  Cererea se depune la primaria care are în păstrare actul de nastere al sotului care solicita inscrierea mentiunilor de casatorie si de desfacere a casatoriei incheiate in strainatate, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Acte necesare pentru inregistrarea adopţiei

 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificatul de naştere al adoptatului în original
 • Certificate de naştere şi căsătorie ale adoptatorilor, în original şi copie xerox
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al adoptatorilor.

Desfacerea unei căsătorii

 • Certificatul de căsătorie, în original şi copie
 • Certificatele de naştere ale soţilor, în original şi copie
 • Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie
 • Livret de familie, în original
 • Dosar de încopciat
Acte necesare
 • Certificatul de casatorie străin, în original, copie xerox legalizata a certificatului de casatorie strain şi traducerea in limba romana legalizata a certificatului de casatorie străin.
 • Sentinta de divort straina in original, copie xerox legalizata a sentintei de divort straine şi traducerea in limba romana , legalizata a sentintei de divort straine.
 • Declaratie pe proprie raspundere, autentificată a fostului sot care solicita inscrierea mentiunilor cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei
Observatii

1.Dacă Certificatul de casatorie străin şi Sentinta de divort straina sunt emise de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

2.Dacă Certificatul de casatorie străin şi Sentinta de divort straina sunt emise de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;

3.Dacă Certificatul de casatorie străin şi Sentinta de divort straina sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România sau la Ambasada/Consulatul român din străinătate.

Cererea se depune la primaria care are în păstrare actul de nastere al sotului care solicita inscrierea mentiunilor de casatorie si de desfacere a casatoriei incheiate in strainatate, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

 • Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Actul de identitate, în original şi copie xerox
 • Timbru fiscal în valoare de 2 lei

Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga încheiată la 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine

 • Sentinta de divort straina in original , cu aplicarea Apostillei Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961
 • Copie xerox a sentintei de divort straine
 • Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania)
 • Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei, autentificată de:
  – notar roman,
  – ambasada / consulatul roman din străinătare
  – notar străin cu aplicarea Apostillei Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961

Pentru statele care NU au aderat la Convenţia de la Haga încheiată la 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine

 • Sentinta de divort straina in original , supralegalizată
 • Copie xerox a sentintei de divort straine
 • Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania)
 • Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei, autentificată de:
  – notar roman,
  – ambasada / consulatul roman din străinătare
  – notar străin, supralegalizată

Pentru statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică

 • Sentinta de divort straina in original
 • Copie xerox a sentintei de divort straine
 • Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania)
 • Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei, autentificată de:
  – notar roman,
  – ambasada / consulatul roman din străinătare
  – notar străin

Rectificare / Completare acte stare civila

 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al solicitantului
 • Certificate de stare civilă, în original şi copii xerox
 • Certificate de stare civilă, în original şi copii xerox
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al solicitantului în original şi copii xerox;

Schimbarea numelui sau a prenumelui

Acte necesare
 • 1) Documentul emis de autoritatile straine privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, in original:
  – copie xerox a documentului strain;
  – traducere in limba romana legalizata a documentului strain la un notar in Romania.

 

 • 2) Pasaport strain emis pe noul nume de familie şi/sau prenume , in copie xerox
Observatii
1.Dacă documentul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
2. Dacă documentul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să fie supralegalizat;
3. Dacă documentul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acesta este scutit de apostilare sau supralegalizare;
Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de nastere, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
 • I.Cererea pentru publicarea schimbării numelui de familie/prenumelui în Monitorul Oficial se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documentejustificative:
 • – Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie /prenumelui;
 • – Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • – Copie de pe dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare/instanţa de tutelă , dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul
 • – Consimţământul celuilalt părinte dat la notar pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte.
 • II. Cererea pentru aprobarea schimbării numelui de familie/prenumelui se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:
 • – Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie /prenumelui;
 • – Un exemplar al Monitorului Oficial al României , partea a III a , în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui ,exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un 1 an de la data publicării;
 • – Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • – Copie de pe dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare/instanţa de tutelă dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul.
 • – Cazierul judiciar al solicitantului;
 • – Cazierul fiscal al solicitantului;
 • – Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Informatii referitoare la certificatele de deces

 • Certificat medical constatator al decesului,întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul.
 • Actul de indentitate al celui decedat (B.I. sau C.I.).
 • Certificatul de naştere şi Certificatul de căsătorie al persoanei decedate.
 • B.I./C.I. /Paşaport românesc (CRDS) /paşaport străin a persoanei care declară decesul.
 • Livretul militar sau adeverinţa de recrutare. (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
 • Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul
 • Dovadă eliberată de Poliţie sau Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces precum şi aprobarea înregistrării decesului peste termenul legal
 • Proces verbal întocmit de medic în cazul cadavrului neindentificat
 • B.I./C.I. /Paşaport românesc (CRDS) /paşaport străin a persoanei care declară decesul
 • Certificat medical constatator al decesului,întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul.
 • Paşaportul / carnetul de indentitate/ legitimaţie provizorie a persoanei decedate.
 • B.I./C.I. /Paşaport românesc (CRDS) /paşaport străin a persoanei care declară decesul.
Acte necesare
 • Certificatul de deces in original eliberat de autoritatile locale din strainatate
 • Copie xerox legalizata la notar in Romania a certificatului de deces strain
 • Traducere in limba romana legalizata la notar in Romania a certificatului de deces strain
 • Actul de identitate al declarantului
Observatii
Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la ambasada /oficiul consular de carieră al României şi a fost eliberat certificatul de deces
 Dacă certificatul de deces este emis de un stat care este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
Dacă certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să fie supralegalizat;
Dacă certificatul de deces este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acesta este scutit de apostilare sau supralegalizare

Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

Inchide