Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail urbanism@primariadumbraveni.ro sau folosind formularul de contact de mai jos.

Dan Dobreanu
Arhitect Șef
Dan Dobreanu
dan.dobreanu@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Atributii:

  1. Stabileste necesitatea si oportunitatea asupra incadrării in zone urbanistice a unor amplasamente;
  2. Propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al orasului Dumbraveni
  3. Colaborează permanent cu proiectantii elaboratori de documentatii de urbanism in vederea transmiterii tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  4. Analizează documentatiile de urbanism si participă la diverse comisii de specialitate din cadrul Primăriei Orasului Dumbraveni, la solicitarea acestora, in vederea sustinerii documentatiilor de urbanism avizate tehnic in cadrul compartimentului;
  5. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la conditiile de intocmire si de aplicare a planurilor urbanistice aprobate;
  6. Răspunde de modul de intocmire a planurilor urbanistice;
  7. Verifică si răspunde de emiterea certificatelor de urbanism, in conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate;
  8. Eliberează si intocmeste corespondenta specifică in vederea completării documentatiilor de urbanism inaintate in vederea aprobării;
  9. Arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenta si eliberează duplicate ale documentatiei din arhiva compartimentului;
  10. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la conditiile urbanistice impuse prin contractele de concesiune, cu incadrarea in planurile urbanistice aprobate si a lucrărilor de cadastru urban;
  11. Asigură punerea in aplicare a tuturor reglementărilor in materie cuprinse in lege, HCL si Dispozitii ale Primarului, cat si documentelor si documentatiilor de urbanism aprobate;
  12. Elaborează strategii si programe privind gestionarea terenurilor;
  13. Formulează propuneri de strategii de dezvoltare urbană si amenajarea teritoriului;
  14. Primeste si rezolvă corespondenta asigurandu-i rezolvarea in mod operativ, prompt, conform reglementărilor legale;
  15. Intocmeste situatiile statistice privind autorizatiile si certificatele de urbanism eliberate de Primăria Orasului Dumbraveni, solicitate de Directia de Statistică, M.L.P.A.T.;
  16. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor ce-i cad in competenta;
  17. Datele instrumentate ce care fac si obiectul inscrierii in registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atributii in acest sens, in termen de 3 zile lucrătoare de la data inregistrarii lor, prin grija conducătorului compartimentului respectiv.
  18. Functionarii publici răspund administrativ, civil sau penal de daunele pricinuite Primăriei Orasului Dumbraveni sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;
  19. Răspunde de confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim.

   

  Atributii referitoare la disciplina în constructii:

  1. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la disciplina in constructii, in teritoriul administrativ al orasului;
  2. Intocmeste planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei in constructii, astfel incat fiecare stradă va fi verificată cel putin o dată pe trimestru, planuri ce vor fi aprobate de Arhitectul sef;
  3. Urmăreste respectarea disciplinei in constructii conform planurilor trimestriale;
  4. Asigură punerea in aplicare a tuturor reglementărilor cuprinse in lege, hotărari ale consiliului local si dispozitii ale primarului cat si documentelor si documentatiilor de urbanism emise;
  5. Intocmeste, procese verbale de contraventie conform Legii 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  6. In cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contraventie, la termenele impuse, intocmeste referatul pentru compartimentul juridic in vederea actionării in instantă;
  7. Urmăreste cu sprijinul compartimentului juridic modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor in debit sau rezolutia instantelor judiciare;
  8. Participă la actiuni concertate alături de organele de control ale administratiei centrale si politiei;
  9. Informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor si prezintă rapoarte Consiliului Local;
  10. Asigură informarea cetătenilor conform prevederilor legale;
  11. Primeste si rezolvă corespondenta si sesizările asigurand rezolvarea in mod operativ, prompt, conform reglementărilor legale;
  12. Asigură si răspunde de continutul si modul de arhivare/păstrare a documentelor si documentatiilor cu care operează;
  13. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor ce-i cad in competenta;
  14. Functionarii publici răspund administrativ, civil sau penal de daunele pricinuite Primăriei Orasului Dumbraveni sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;
  15. Răspunde de confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim;
  16. Respectă prevederile legale in materie de arhivare, vor completa cu toate elementele arhivistice impuse de prevederile art. 17 din cadrul instructiunilor primite.

  Atributii referitoare la emiterea de autorizatii, certificate de urbanism si avize:

  1. Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atributiispecifice:
  2. verificarea continutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, intocmită de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului;
  3. respectarea reglementărilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicit certificatul de urbanism;
  4. analizarea compatibilitătii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, cu reglementările din documentatiile urbanistice legal aprobate;
  5. formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;
  6. stabilirea avizelor si acordurilor legale necesare autorizării;
  7. verificarea existentei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
  8. redactarea si emiterea certificatului de urbanism;
  9. asigurarea transmiterii către primari spre stiintă a actelor emise, in situatia in care emitentul este presedintele consiliului Judetean.
  10. Pentru elaborarea autorizatiilor de construire/desfiintare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atributii specifice:
  11. verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform legii. In cazul in care se constată că documentatia prezentată este incompletă, aceasta se returnează solicitantului, cu mentionarea in scris a datelor si elementelor necesare pentru completare;
  12. redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire /desfiintare;
  13. Asigură punerea in aplicare a tuturor reglementărilor cuprinse in lege, hotărari ale consiliului local si Dispozitii ale primarului cat si documentelor si documentatiilor de urbanism aprobate;
  14. Participă la trasarea si receptia tuturor lucrărilor autorizate;
  15. Primeste cererile privind intocmirea proceselor verbale de trasare/receptie si verifică notele de regularizare a taxelor la autorizatia de construire, conform declaratiilor;
  16. Intocmeste situatia proceselor-verbale de receptie eliberate la constructiile finalizate si inaintarea acestora la serviciul impozite si taxe locale a Orasului Dumbraveni;
  17. Intocmeste situatiile statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Directia de Statistică a judetului Sibiu, Inspectoratul pentru calitatea in constructii Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu, Prefectura Sibiu, MLPTL;
  18. Primeste si rezolvă corespondenta si sesizările, asigurand rezolvarea in mod operativ, prompt, conform reglementărilor legale;
  19. Asigură si răspunde de continutul si modul de arhivare /păstrare a documentelor si documentatiilor cu care operează;
  20. Răspunde si semnează documentele pe care le intocmeste;
  21. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor din sfera de competenta,
  22. Functionarii publici răspund administrativ, civil sau penal de daunele pricinuite Primăriei Orasului Dumbraveni sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;
  23.  Răspunde de confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim;
  24. Respectă prevederile legale in materie de arhivare;

  Atributii referitoare la cadastru urban si imobiliar:

  1. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la conditiile de intocmire si de aplicare a lucrărilor de cadastru urban;
  2. Răspunde de modul de intocmire a lucrărilor de cadastru urban;
  3. Identifică, măsoară terenurile care apartin domeniului public si privat al Orasului Dumbraveni;
  4. Intocmeste planurile pentru imobile aflate in administrarea Primăria Orasului Dumbraveni;
  5. Colaborează la punerea in posesie a persoanelor fizice si juridice care detin terenuri in orasul Dumbraveni ca urmare a sentintelor civile, concesiuni, inchirieri, asocieri, schimburi de teren si vanzări;
  6. Eliberează acordurile de intabulare a dreptului de folosintă asupra terenurilor proprietatea Primariei Orasului Dumbraveni, conform Legii 7/1996;
  7. Participă la măsurarea si punerea in posesie a terenurilor care fac obiectul PUD-ilor;
  8. Participă la expertize tehnico-judiciare;
  9. Verifică si identifică terenurile propuse pentru concesiune si vanzare;
  10. Participă la actiuni de măsurare, verificare si realizare de planuri de situatie cu alte compartimente din cadrul Primariei;
  11. Realizează măsurători pentru actualizarea planurilor cadastrale in situatiidate si intocmeste planurile de situatie corespunzătoare;
  12. Identifică si evidentiază toate imobilele, terenurile virane – de pe teritoriul Orasului Dumbraveni, atat proprietate a administratiei centrale cat si a administratiei locale; identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora;
  13. ia măsuri de conservare a terenurilor de către autoritatile competente;
  14. Participarea la expertize tehnico-judiciare;
  15. Eliberează acte de adrese stradale si denumiri de străzi;
  16. Eliberează certificate de nomenclatură stradală;
  17. Răspunde de modul de intocmire a contractelor de concesiune; contractele de concesiune eliberate;
  18. Asigură elaborarea răspunsurilor la corespondenta si orice alte sesizări adresate de contribuabili;
  19. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor ce-i revin in competenta;
  20. Asigură intretinerea planurilor cadastrale;
  21. Organizează si execută publicitatea imobiliară;
  22. Răspunde patrimonial sau /si penal de daunele pricinuite CL sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;
  23. Răspunde de confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim;
  24. Respectă prevederile legale in materie de arhivare;

  Certificat de urbanism

  • Dosar
  • Copie extras C.F. (date cu privire la situatia juridica a imobilului);
   maxim 3 luni vechime
  • Plan de situaţie pe suport topografic vizat de O.C.P.I.T.- 2 exemplare
  • Plan de situatie si pe suport informatic (digital) pentru operatiunile de alipire/dezlipire
  • Copie chitanta taxa;
  • Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata si semnata
  • Dosar
  • Certificatul de urbanism in original
  • Extras C.F.in copie şi de dată recentă (max. 3 luni)
  • Taxa
  • Cerere tip completată de proprietar sau imputernicit legal

  Autorizatie construire / demolare

  • Copie dupa certificatul de urbanism
  • Dosar
  • Contract de inchiriere cu acordul proprietarului ptr. constructii provizorii
  • Proiect ( 2 exemplare) ptr. autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) sau desfiintare (PAD) cu respectarea prevederilor legislatiei in viguare, a solicitarilor din certificatul de urbanism
  • Anexa nr. 1 completata, semnata si stampilata de proiectant, cu suprafata construita si   desfasurata pentru c-tii si suprafata totala pentru amplasare firma ( Legea nr. 453/2001);
  • Extras C.F.- original si de data recenta ( max. 3 luni )
  • Extras de plan cadastral actualizat la zi, avizat de O.C.P.I.T. Sibiu
  • Avizele, acordurile si dupa caz, studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
  • Dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectilor din Romania – Str. Mitropoliei nr. 17
  • Cerere tip completata de proprietar sau imputerinicit legal
  • Dosar
  • Autorizatia de construire/demolare in original
  • Extras C.F.- original si de data recenta ( max. 3 luni )
  • Taxa
  • Cerere tip completată de proprietar sau imputernicit legal

  Certificat de nomenclatura stradala

  • Cerere tip
  • Taxa de 7  RON ( pers. fizica)
  • Taxa 8 RON (pers. juridica)
  • Extras C.F. (copie xerox şi de data recentă max. 3 luni)

  Atribuirea in proprietate a terenurilor proprietate de stat aferente locuintelor

  • Cererea solicitantilor de atribuire in proprietate a terenului aferent in care sa se mentioneze actele depuse
  • Copii dupa actele de identitate ale solicitantilor
  • Extras de carte funciara de dată recentă (max. 3 luni),in original, eliberat de O.C.P.I. si extras de carte funciara in extenso, in cazul transcrierii imobilelor dintr-o foaie colectiva intr-o foaie individuala
  • Copie dupa actul de dobandire in proprietate asupra constructiilor (contract de vanzare-cumparare,certificat de mostenitor,sentinta civila,etc.)de catre actualul detinator al locuintei si solicitant al atribuirii in proprietate a terenului aferent
  • Dosar

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide