Serviciul Public de Asistență Socială

Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare, a fost acreditat în anul 2007 de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii  Sociale Sibiu. Pentru informații și detalii cu privire la activitatea Serviciului Public, ne puteți contacta la adresa de E-mail sau folosind formularul de contact de mai jos.

Compartimentul de Asistență Socială

Asistenta SocialaAJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMICĂ, LEMNE - Cerere întocmită de unul dintre membri familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile - Acte doveditoare privind componenta...

Invata mai mult

Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Misiunea sa este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.

Asistenţa socială la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Socială se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Principalele obiective:

Atributii:

 • Identifică familiile/persoanele singure care se află în situaţie risc şi evaluează situaţii precum şi serviciile şi beneficiile sociale care pot fi acordate;
 • Informează şi consiliază familiile/persoanele singure asupra serviciilor şi beneficiilor sociale ce se acordă în cadrul compartimentului;
 • Sprijină familiile/persoanele singure în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • Efectuează anchete sociale pentru familiile dezorganizate;
 • Efectuează anchete sociale pentru minorii delicvenţi;
 • Efectuează anchete sociale privind riscul abandonului şcolar;
 • Efectuează anchete sociale privind: acordarea unui spaţiu locativ; obţinerea de către elevi a burselor sociale; beneficierea de către elevi a programului naţional „Bani de Liceu”;
 • Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
 • Întocmeşte şi înaintează Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
 • Primeşte şi înaintează Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu pe bază de borderou, cererile privind schimbarea reprezentantului legal al copilului, schimbarea domiciulului familiei, acordarea alocaţiei de stat restante precum şi a alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în străinătate;
 • Actualizează criteriile de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, de fiecare dată când legislaţia o impune;
 • Asigură consilierea şi informarea comunităţii pe probleme de alocaţii pentru susţinerea familiei în conformitate cu Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare;
 • Verifică în teren situaţiile sesizate, pentru clarificarea lor ţine evidenţa dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • Primeşte cererile / declaraţiile pe propria răspundere şi documentele justificative depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, în vederea obţinerii alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • Propune pe bază de referat primarului acordarea /neacordarea /modificarea /suspendarea /reluarea /încetarea prin dispoziţie a dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • Întocmeşte şi transmite până la data de 5 ale lunii curente pentru luna precedent la AJPIS Sibiu borderourile privind : acordarea / modificarea / suspendarea / repunerea / încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei , împreună cu cererile şi dispoziţiile întocmite în conformitate cu prevederile Legii 277 / 2010 cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Comunica familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare, respingere, suspendare, repunere, încetare sau modificare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Asigură păstrarea în bune condiţii în arhiva curentă a serviciului a dosarelor solicitanţilor de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • Preia, verifică şi înregistrează cererile şi documentele justificative de acordare a indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • Preia şi înregistrează cererile privind modificările intervenite în situaţia beneficiarului de natură să determine încetarea sau suspendarea plaţii indemnizaţiei/stimulentului;
 • Transmite, pe bază de borderou, în termenul prevazut de lege la AJPIS SIBIU cererile însoţite de documentele justificative în vederea emiterii deciziei directorului executiv de admitere / respingere a cererii;
 • Asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizarilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe;
 • Asigură buna desfăşurare a programului cu publicul ce are loc în conformitate cu programul stabilit de şeful serviciului;
 • Întocmeşte lunar/ anual sau ori de  cîte ori se solicită rapoarte de  activitate ale serviciului, pe care îl prezintă şefului serviciului;
 • Răspunde de  realitatea, legalitatea şi veridicitatea datelor înscrise în actele şi documentele  care se eliberează de la compartimentul în care funcţionează;
 • Asigură informarea permanentă a şefului serviciului în ceea ce priveşte activitatea compartimentului;
 • Întocmeşte lunar programul de activităţi ce urmează să-l desfăşoare;
 • Face lunar analiza stadiului îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de  serviciu;
 • Elaborează o bază proprie de date;
 • Asigură prin comunicări scrise o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii şi beneficii în domeniul asistenţei sociale;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului Local al oraşului Dumbrăveni, a dispoziţiilor primarului şi şefului serviciului care au legătură cu domeniul de activitate al compartimentului;
 • Efectuează demersurile necesare în vederea acreditării/reacreditării Serviciului Public de Asistenţă Socială şi susţine în faţa comisiei de acreditare lucrarea efectuată.
 • Colaborarează cu organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile statului specializate în prevenirea actelor antisociale, a delicvenţei juvenile şi abandonului şcolar;
 • Efectueză anchete sociale/ caracterizări pentru persoanele private de libertate;
 • Ţine evidenţa persoanelor asupra cărora s-a instituit o măsură de protecţie tutelă / curatelă;
 • Verifică în teren respectarea drepturilor persoanelor şi calitatea vieţii persoanelor asupra cărora s-a instituit o măsură de protecţie;
 • Primeşte anual darea de seamă privind modul de gestionare al bunurilor mobile şi imobile, care aparţin persoanelor cu măsură de protecţie;
 • Colaborează cu serviciile din primărie şi instituţiile aferente activităţii pentru soluţionarea operativă a problemelor persoanelor care au nevoie de ocrotire sau sunt defavorizate .
 • Primeşte cererile şi propune la A.J.P.S. pe bază de cerere plata alocaţiei de stat restantă.
 • Primeşte cererile şi propune la A.J.P.S. pe bază de cerere acordarea alocaţiei de stat pe card .
 • Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii născuţi în străinătate şi pentru familiile care se reântorc în ţară , împreună cu actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept .
 • Efectuează anchetele sociale pentru familiile care solicit alocaţie de stat internaţională .
 • Primeşte declaraţiile părinţilor , care pleacă la muncă în străinătate .
 • Înregistrează declaraţiile în registrul special .
 • Comunică Compartimentului Protecţia Copilului persoanele , care şi-au declarat intenţia de a pleca la muncă în străinătate , pentru a fi preluate cazurile care necesită intervenţii S.P.A.S.
 • Efectuează demersurile necesare acreditării Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Dumbrăveni .
 • Efectuează demersurile necesare acreditării Creşei Dumbrăveni .
Formular de Contact
  [recaptcha]

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide