Serviciul Public voluntar pentru situații de urgență, pompieri, SMURD

Ștefan Gabriel
Serviciul public voluntar pentru situații de urgență pompieri SMURD
Ștefan Gabriel
stefan.gabriel@primariadumbraveni.ro
  [recaptcha]

  Atributii:
  1. Planifică si conduce activitatea de intocmire, actualizare, păstrare si de aplicare a documentelor operative (Planul de evacuare, Planurile de apărare in situatiide urgenta, Planul cu principalele activitati lunare si semestriale ale Serviciului Voluntar pentru Situatiide Urgenta;
  2. Asigură, verifică si mentine, permanent, starea de operativitate a Punctului de comandă pentru Situatii de urgenta si se preocupă permanent cu dotarea materialelor necesare acestuia;
  3. Asigură măsurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la sediul Centrului Operativ Permanent pentru Situatii de Urgenta conform dispozitiei date de Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;
  4. Conduce lunar, pregătirea formatiilor de specialitate pentru situatiide urgenta si le verifică prin exercitii de alarmare in vederea mentinerii stării de operativitate si de interventie in cazul situatiilor de urgenta;
  5. Organizează si conduce formatiile de specialitate pentru situatii de urgenta potrivit Planului pentru Situatiide Urgenta, pentru inlăturarea urmărilor produse de dezastre;
  6. Elaborează si duce la indeplinire planurile privind activitatile anuale si lunare ale S.V.S.U., pregăteste formatiunile Serviciului Voluntar pentru Situatiide Urgentă, dezvoltand si modernizand baza materială de instruire si le prezintă spre aprobare Presedintelui Comitetului Local pentru Situatiide Urgenta;
  7. Conduce lunar instructajele periodice cu sefii de formatiuni si execută exercitiile tactice planificate, potrivit documentelor intocmite in acest scop;
  8. Asigură colaborarea cu formatiunile cuprinse in Planul de Cooperare pentru Situatii de Urgenta:- realizarea măsurilor pentru Situatii de Urgenta cuprinse in documentele operative;- desfăsurarea pregătirii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatiide Urgenta, in special, pe timpul aplicatiilor, exercitiilor si alarmărilor;
  9. Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile care pot fi folosite in cazul unor situatiide urgenta, si o actualizează permanent;
  10. Răspunde de starea de intretinere a adăposturilor de protectie civilă, de evidentă si respectarea normelor privind intrebuintarea acestora;
  11. Asigură dotarea formatiunilor de interventie in situatiide urgenta cu măsti contra gazelor si alte materiale pentru interventie si tine evidenta acestora;
  12. Asigură mijloacele de decontaminare prevăzute in cazul situatiilor de urgenta;
  13. Asigură conditii de depozitare, conservare, intretinere si folosire corectă a tehnicii, aparaturii si materialelor din inzestrare pentru interventii in situatiide urgenta;
  14. Asigură baza materială in vederea instruirii formatiunilor tinand cont de caracterul practico -aplicativ al acestora;
  15. Pregăteste si prezintă Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta informări cu privire la realizarea măsurilor propuse in situatii de urgenta, pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situatiide Urgentă, precum si alte probleme specifice;
  16. Execută nemijlocit controlul serviciilor private pentru situatiide urgenta de la operatorii economici din orasul Dumbraveni in caz de război sau alte situatii de urgenta;
  17. Participă obligatoriu la toate convocările, bilanturile, analizele si alte activitati conduse de esaloanele superioare si cele cu care cooperează;
  18. Anual, intocmeste Documentatia necesară privind achizitionarea materialelor prevăzute in Planul dezvoltării bazei materiale a Serviciului Voluntar pentru Situatiide Urgenta si Centrului Operativ pentru Situatiide Urgenta;
  19. Prevede in Planul de mobilizare a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, materialele necesare completării formatiunilor specializate din Serviciul Voluntar pentru Situatiide Urgenta;
  20. Propune introducerea in Planul financiar sau in Bugetul de venituri si cheltuieli, a fondurilor necesare pentru buna desfăsurare a activitatilor in situatii de urgenta;
  21. Intocmeste documentele tehnice de amenajare a spatiilor de adăpostire si coordonează activitatea pentru situatiide urgenta la operatorii economici din orasul Dumbraveni;
  22. Asigură si veghează, permanent, pentru respectarea regulilor de păstrare, manuire si evidentă a documentelor secrete, hărtilor si literaturii de specialitate pentru situatiide urgenta;
  23. Asigură desfăsurarea lunară a sedintelor de analiză privind indeplinirea Planului de apărare pentru situatiide urgenta, cu participarea inspectorilor de specialitate de la operatorii economici;
  24. Pregăteste si asigură desfăsurarea bilantului anual al activitatilor desfăsurate in situatii de urgenta;
  25. Informează Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta cu ordinele primite de la esaloanele superioare si duce la indeplinire sarcinile ce ii revin din acestea.
  26. planifica si conduce activitatile de întocmire, aprobare, actualizare, pastrare si aplicare a documentelor operative (planul de Protectie Civila, planul de vacuare, planul de Aparare Împotriva Dezastrelor, planurile de cooperare, planul de pregatire, planul anual de munca, planul lunar, planul dezvoltarii bazei materiale, planul executarii controalelor la agentii economici;
  27. asigura, verifica si mentine în mod permanent, starea de functionare a punctelor de comanda (a locurilor de conducere) de Protectie Civila si le doteaza cu materiale si documentele necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
  28. asigura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind înstiintarea si aducerea personalului de conducere la sediile respective, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
  29. conduce, lunar, pregatirea subunitatilor de serviciu si le verifica prin exercitii de alarmare în vederea mentinerii starii de operativitate de interventie în caz de dezastre;
  30. organizeaza si conduce prin Comitetul pentru Situatii de Urgenta, potrivit ordinelor sefului Protectiei Civile, actiunile formatiunilor de Protectie Civila pentru înlaturarea urmarilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
  31. elaboreaza si duce la îndeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale, pregatirea comitetului, a centrului operational, a formatiunilor, a subunitatilor de serviciu si salariatilor, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale de instruire si le prezinta spre aprobare sefului Protectiei Civile;
  32. conduce prin membrii comitetului, pregatirea centrului operational, a comandantilor, a formatiunilor si a salariatilor, tine lunar evidenta pregatirii acestora si raporteaza datele despre acestea si alte activitati la Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta  al judetului Sibiu;
  33. conduce lunar instructajele metodice cu comandantii de formatiuni si exercitiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest scop;
  34. asigura studierea si cunoasterea de catre Comitetul si Centrul operational pentru Situatii de Urgenta a particularitatilor întreprinderii (comunei) si a principalelor caracteristici care ar influenta urmarilor atacurilor din aer sau a celor produse de dezastre;
  35. asigura colaborarea cu formatiunile de paza, pompieri, Politia, UM si Crucea Rosie pentru realizarea masurilor de Protectie Civila cuprinse în documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii de Protectie Civila în special pe timpul aplicatiilor, exercitiilor si alarmarilor;
  36. întocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele din municipiu care pot fi folosite în caz de dezastre si situatii speciale, pe care o actualizeaza permanent;
  37. planifica, îndruma si urmareste activitatile desfasurate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operational pentru realizarea masurilor de protectie a populatiei si a bunurilor materiale în vederea actualizarii documentelor operative si a instruirii formatiilor;
  38. împreuna cu Centrul operational pentru Situatii de Urgenta întocmeste planul de protectie civila, planul de evacuare si planul de Aparare Împotriva Dezastrelor;
  39. asigura organizarea si înzestrarea Comitetului, Centrului operational si formatiunilor de protectie civila, potrivit instructiunilor în vigoare si sa actualizeze permanent situatia acestora;
  40. asigura mijloacele si aparatura necesara pentru functionarea posturilor de observare, se ocupa nemijlocit de pregatirea posturilor de observare si a grupelor de cercetare si asigura intrarea acestora în functiune, la ordin;
  41. raspunde de starea de întretinere a adaposturilor de protectie civila, de evidenta si respectarea normelor privind întrebuintarea acestora;
  42. asigura formatiunile si salariatii cu masti contra gazelor si tine evidenta acestora, realizeaza mijloacele de decontaminare prevazute în planurile de protectie civila si în caz de dezastre;
  43. asigura conditii de depozitare, conservare, întretinere si folosire corecta a tehnicii, aparaturii si materialelor din înzestrare;
  44. asigura baza materiala a instruirii formatiunilor si caracterul practic-aplicativ al acesteia;
  45. pregateste si prezinta sefului Protectiei Civile informari cu privire la realizarea masurilor de protectie civila si a pregatirii si alte probleme specifice;
  46. executa nemijlocit controlul pregatirii formatiunilor si a subunitatilor de serviciu;
  47. participa obligatoriu la toate convocarile, bilanturile, analizele, serviciul în Punctul de Înstiintare Alarmare Judetean si la alte activitati conduse de esaloanele superioare;
  48. ia masuri anual prin compartimentele de investitii si aprovizionare, pentru contractarea materialelor de înzestrare ce se asigura centralizat;
  49. prevede în planul de mobilizare a economiei nationale, materialele necesare completarii înzestrarii formatiunilor de Protectie Civila;
  50. prezinta propuneri pentru introducerea în planul financiar sau în bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formatiunilor si realizarea masurilor de protectie civila;
  51. realizeaza masuri de Protectie Civila prin autoutilari, inclusiv mijloace improvizate de protectie pentru populatie;
  52. întocmeste documentatiile tehnice de amenajare a spatiilor de adapostire si coordoneaza activitatea de întocmire a planurilor privind capacitatea de productie;
  53. asigura si vegheaza permanent respectarea regulilor de pastrare, mânuire si evidenta a documentelor secrete, hartilor si literaturii de Protectie Civila;
  54. asigura desfasurarea lunara a sedintelor de analiza privind îndeplinirea planului pregatirii cu participarea comandantilor de formatiuni;
  55. raporteaza Inspectoratului imediat superior despre plecarea în concediul de odihna, deplasari pe teren, învoiri sau scutiri medicale pentru aprobare;
  56. pregateste si asigura desfasurarea bilantului anual al activitatilor de Protectie Civila;
  57. efectueaza lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Esalonul Superior, în caiet special pregatit în acest scop;
  58. executa atributiile prevazute în regulamentele si în instructiunile pe linie de Protectie Civila;
  59. asigura tehnoredactarea tuturor documentelor din cadrul compartimentului;
  60. organizeaza concursuri de protectie civila la scoli si licee, prin asigurarea literaturii de specialitate.

  Acest site foloseste cookies. Mai multe informatii

  Setarile pentru cookies pe aceasta pagina sunt setate pe optiunea "permite cookies" . Setările privind cookies pot fi ajustate din browserul dvs. Continuarea navigarii pe acest site fara a schimba setarile sau apasand butonul `Accept` reprezinta consimtamantul dvs.

  Inchide